roboty towarzyszące

Na życzenie Klienta oferowany przez Nas pakiet robót może zostać dowolnie rozszerzony o inne roboty towarzyszące wykonaniu stanu surowego takie jak umocnienie wykopu, wykop, odwodnienie, montaż konstrukcji stalowych, montaż prefabrykatów, wyburzenia, zacieranie płyt i stropów itp. – w dowolnej ustalonej z Zamawiającym konfiguracji.